Jakie są zadania ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą powołaną w 2002 roku do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Jest zadania polega na przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa polskiego i jego obywateli. O działaniach ABW dowiadujemy się zazwyczaj w okresie finalnym, czyli wtedy, kiedy doszło do zatrzymania osób odpowiedzialnych za wystąpienie określonego zagrożenia. Osoby pracujące w ABW to zazwyczaj osoby, które ukończyły prestiżowe kierunki studiów i należą do jednych z najbardziej wykwalifikowanych osób w państwie. Do ich podstawowych zadań należy eliminowanie wszelkich zagrożeń, które godzą w naszą suwerenność, nienaruszalność granic, porządek konstytucyjny. W zakresie zainteresowania Agencji są wszelkiego typu przestępstwa takie jak: naruszenie tajemnicy państwowej, szpiegostwo, terroryzm, korupcja. ABW interesuje się też przestępstwami o charakterze ekonomicznym. To to działania z tego zakresu najczęściej trafiają do opinii publicznej. Osoby, które chcą pracować w ABW muszą mieć ukończone studia wyższe lub wykształcenie przynajmniej średnie. Po wypełnieniu stosownego formularza są proszone na specjalną rozmowę kwalifikacyjną. Przechodzą również stosowne testy, a także egzamin sprawnościowy. Starający się o pracę w ABW muszą posiadać pełnię praw obywatelskich. Specjalne służby przeprowadzają rozmowy z osobami z najbliższego środowiska kandydata, a także sprawdzają dokładnie jego postawę moralną i patriotyczną. ABW zajmuje się również działalnością kontrwywiadowczą. Nie od dzisiaj wiadomo, że wywiady obcych państw dążą do zdobycia poufnych informacji dotyczących struktury obronnej państwa, najważniejszych zakładów przemysłowych, których sparaliżowanie pozwoliłoby osłabić siłę państwa, a także polityków, naukowców, ośrodków naukowych. Starają się pozyskać osoby, które takie informacje by im przekazywały. ABW zajmuje się uniemożliwieniem takiej działalności. W ramach działań profilaktycznych stara się uświadomić najwyższym urzędnikom państwowym skali zagrożenia. We współczesnym świecie groźniejsze dla państwa jest osłabienie jego pozycji gospodarczej niż wojskowej lub politycznej. Równie poważnym zagrożeniem jest terroryzm. Żadne państwo nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń, co potwierdzają wypadki w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech. ABW na terenie naszego kraju stara się ewentualne zagrożenia wyeliminować. Może nie leżymy na pierwszej linii frontu, ale we współczesnym świecie niczego nie można wyeliminować. Najpowszechniejszym zagrożeniem, z jakim walczy ABW jest korupcja. Pozornie może to zagrożenie wydać się mało istotne. Jeśli jednak zobaczymy, ile pieniędzy traci nasz kraj z powodu korupcji, możemy zrozumieć, że podważa to ekonomiczny byt państwa. Czasami od decyzji jednej lub dwóch osób zależy podjęcie jakiejś decyzji społecznej, politycznej, ekonomiczne. Taka władza może powodować chęć wykorzystania swoich możliwości do osiągnięcia korzyści prywatnych. To powoduje wypaczenie mechanizmów działania państwa demokratycznego. ABW ma za zadanie zwalczać takie zjawiska.

Leave a Reply